Vnitřní řád

Vnitřní řád pracoviště

VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE v oboru Všeobecné praktické lékařství

Medeal s.r.o., MUDr. Monika Horáková, IČ 014 02536, Palackého 720/5, Praha 1

1. Práva pacienta
a. Pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb.
b. Pacient má právo být srozumitelně informován o svém zdravotním stavu a klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu.
c. Pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům má právo na přítomnost zákonného zástupce nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient svěřen, nebo osoby jím určené, pokud nenaruší jejich přítomnost poskytování zdravotních služeb.
d. Zdravotní služby jsou pacientovi poskytovány pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem zákonného zástupce nebo zmocněné osoby.

Nesouhlasí-li pacient s navrhovaným léčebným postupem, stvrzuje toto odmítnutí písemně, a to podpisem dokumentu / tzv. "negativní reverz"/.
e. Pacient má právo vzdát se poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a může určit osobu, které mají být tyto informace sděleny.

2. Povinnosti pacienta
a. Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen prokázat se platným průkazem zdravotní pojišťovny, případně jiným dokladem totožnosti.

b. Do ordinace přichází pacient čistě oblečený a umytý, pokud tomu nebrání jeho zdravotní stav.c. V případě projevů respirační infekce (kašel, rýma, bolest v krku) je pacient povinen bránit přenosu nákazy na ostatní pacienty a zdravotnický personál nasazením respirátoru FFP2 v prostorách čekárny i ordinace

d. Pacient je povinen předávat poskytovateli lékařské nálezy z vyšetření, na která byl odeslán, jakož i zprávy ambulantních specialistů, u kterých je v péči.

e. Pacient pravdivě informuje zdravotnický personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu, užívání léčivých přípravků a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb
f. Pacient je povinen respektovat skutečnost, že ve zdravotnickém zařízení může docházet k situacím, kdy je při ošetření nutno dát přednost pacientovi v akutním ohrožení zdraví či života, důsledkem čehož se doba čekání na ošetření může adekvátně prodloužit.

g.Pacient vedený v naší ordinaci v Dočasné pracovní neschopnosti (DPN, tzv. "neschopenka") je povinen dodržovat doporučený léčebný režim práce neschopného pojištěnce včetně dodržení stanovených termínů kontrol (prezenčně či telefonicky dle předchozí domluvy). Pokud se pacient nedostaví k plánované kontrole resp. nekontaktuje ordinaci telefonicky ve stanoveném termínu je poskytoval oprávněn DPN s okamžitou platností ukončit.

3. Vnitřní režim
a. Ordinace funguje pouze v režimu objednávání. Pacienti se objednávají na vyšetření telefonicky nebo přes internetové stránky.

b. Pokud se pacient nemůže dostavit k objednanému vyšetření, má povinnost se předem telefonicky omluvit, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům. V případě elektronického objednání lze zrušit objednávku i přes internet.

c. V případě, že pacient není v domluvený čas přítomen v čekárně, je při pozdním příchodu poskytoval oprávněn jeho ošetření odmítnout, jestliže se nejedná o život ohrožující stav. Důvodem je narušení chodu ordinace na úkor těch pacientů, kteří přicházejí k vyšetření včas.
d. V případě, že se pacient nedostaví bez omluvy, je poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč. Dále je poskytovatel oprávněn zrušit přístup k internetovému objednávání.

e. Osoby pod vlivem návykových látek mohou být z ordinace vykázány s výjimkou život ohrožujících stavů.

f. Mobilní telefony jsou při vstupu do ordinace vypnuty či v tichém režimu.

g. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.

h. Do ambulance je zakázáno vnášet zbraně, střelivo a nebezpečné látky.
i. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi (§48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.), který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem.
j. Není-li poskytovaná zdravotní péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pacient je povinen uhradit tuto péči sám. Výkony, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jsou uvedeny v ceníku výkonů, který je zveřejněn v čekárně a na webových stránkách.

k. Bez výslovného souhlasu ošetřujícího personálu je zakázáno pomocí mobilních telefonů, tabletů, kamer či fotoaparátů v ambulanci pořizovat videozáznamy, hlasové záznamy nebo fotografie, na nichž je zachycen zaměstnanec, jiný pacient atd, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

V Praze dne 16.9.2022

MUDr. Monika Horáková
 
Medeal s.r.o, IČ 014 02 536
Palackého 720/5, 110 00 Praha 1
  +420 222 928 304

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky